Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości w tym:

- umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań z treścią,

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,

- przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu , pisaniu, liczeniu, rozwiązywaniu zadań z treścią.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu 

All Rights Reserved.