Get Adobe Flash player

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

  

Nasza szkoła od 2000r. należy do programu Szkół Uczących Się. To jeden z licznych programów prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego początki sięgają 1999r. Wspierany jest on (także finansowo) przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Zakłada współpracę z aktywnymi zespołami nauczycieli i dyrektorami szkół w celu organizowania ich rozwoju stosownie do potrzeb zdefiniowanych poprzez wewnętrzne badanie jakości, a także zgodnie z opracowanymi przez szkolne zespoły standardami. CEO chętnym szkołom proponuje przystąpienie do Klubu Szkół Uczących Się, którego celem jest tworzenie sieci szkół dzielących się własnymi doświadczeniami, pomagającym sobie w rozwiązywaniu problemów i będących jednocześnie dla siebie nawzajem swoistego rodzaju systemem akredytacyjnym. W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła jest jedną z 71 placówek należących do Klubu SUS.

 

Podstawą działania w Klubie SUS jest:

 

- współpraca w zespołach nauczycielskich,

- określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji,

- rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy,

- refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną,

- tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców uczniów,

- współpraca pomiędzy uczestnikami Klubu oraz otwarta dyskusja o napotkanych problemach.

  •  

Pierwszym etapem naszej współpracy z CEO był udział w szkoleniu dotyczącym nabycia umiejętności opracowywania własnych standardów jakości pracy. Następnie wybrane zostały zespoły zadaniowe ds. opracowania standardów, wskaźników i narzędzi ich pomiaru. Poddaliśmy się również mierzeniu jakości naszej pracy, które przeprowadzili n-le ze szkoły z Dusznik. W maju 2001r. podczas posiedzenia RP został przedstawiony raport prezentujący ogólny obraz pracy szkoły, jej mocne i słabe strony. Informacje tam zawarte wykorzystane zostały do opracowania szkolnego zestawu standardów. W roku 2003 uzyskaliśmy prestiżowy tytuł Szkoły Uczącej Się. W ramach SUS w roku szkolnym 2004/2005 zrealizowaliśmy międzynarodowy program „Mosty ponad granicami” związany z samooceną pracy szkoły. W roku szkolnym 2005/2006 uczestniczyliśmy w pilotażu ogólnopolskiego programu pt. „Ocenianie kształtujące” pod patronatem Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Strona internetowa SUS