Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

Autorski Program Szkoły Promującej Zdrowie

na lata 2011-2014

   

Jako szkoła promująca zdrowie od wielu lat opieramy naszą działalność na doświadczeniach szkół sieci dolnośląskiej. We wdrażanym przez nas projekcie przyjęliśmy obowiązującą w Polsce koncepcję siedliskową (siedlisko to szkoła promująca zdrowie), w której członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie:

· podejmują starania, by poprawić swoje samopoczucie i zdrowie;

· uczą się, jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko;

· zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

 

Szkoła promująca zdrowie jest placówką, która wykracza z działalnością na rzecz zdrowia poza swoje mury, dostrzega potrzeby zdrowotne i podejmuje się ich rozwiązania w środowisku, w którym jest usytuowana. Jest otwarta na potrzeby zdrowotne ludzi z tego środowiska. Przystępując do sieci wrocławskiej planujemy zintensyfikować działania w ramach edukacji zdrowotnej poprzez wymianę doświadczeń szkolnych koordynatorów, udział w szkoleniach, poszerzenie oferty programów profilaktycznych oraz edukacyjnych inicjowanych przez Wydział Zdrowia dla szkół podstawowych.

Proces edukacji zdrowotnejto działanie długofalowe, które daje możliwość obserwacji zmian i zachowań oraz ich doskonalenia. Uczestniczący w tym procesie nauczyciele, uczniowie i rodzice poznają się oraz motywują wzajemnie na rzecz działań dla zdrowia. Środowisko szkolne i lokalne integruje się podczas poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów zdrowotnych.

 

1.   Cel ogólny programu:

 

Podnoszenie świadomości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w obszarze zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnorodnych działań w tym zakresie i promowanie w środowisku rodziny potrzeby dbałości o zdrowie.

 

Cele szczegółowe programu:

- wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania i higieny,

- wyrabianie wśród uczniów prawidłowych nawyków żywieniowych,

- zachęcanie uczniów i rodziców do udziału w aktywnych formach wypoczynku i spędzania czasu wolnego, 

- propagowanie wśród uczniów zachowań bezpiecznych w szkole i poza szkołą,

- informowanie rodziców na temat zagrożeń cywilizacyjnych i multimedialnych,

- aktywizowanie uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej do szeroko rozumianych działań promujących zdrowie,

- eliminacja przyczyn wypadków uczniów.

 

W ramach wdrażania Programu w roku szkolnym 2011/2012 podjęliśmy następujące działania:

1. Napisanie nowego Programu Szkoły Promującej Zdrowie i przystąpienie  do Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

2. Kontynuacja akcji picia mleka i jogurtów oraz udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole”   

3. Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną, rozwinięcie współpracy z opiekunem Ligi Klas.

      4. Zrealizowanie  zadań ze szczegółowego planu pracy klasach 1-3 i 4-6:

  • - mierzenie, ważenie dzieci, uzupełnienie kart zdrowia
  • - „Tydzień dla serca – biegaj i pływaj dla zdrowia” - prezentacja plakatów, serc, wspólne bieganie, pogadanki o zdrowotnym wpływie biegania na serce, zawody pływackie dla dzieci i rodziców.
  • - „Trzymaj się prosto” - zapoznanie uczniów z zestawami ćwiczeń wzmacniających mięśnie posturalne, wykonanie plakatów propagujących dbałość o kręgosłup.
  • - „Śmieci tuczą dzieci” - wykonanie plakatów informujących o żywności tuczącej i szkodliwej dla zdrowia
  • - „Śniadanie daje moc” - zorganizowanie zdrowego śniadania w klasach 1-3, przygotowanie prezentacji i udział w konkursie, zapoznanie z  „12 zasadami żywienia dzieci”. 
  •       - „Bezpieczne ferie zimowe” – apel, pogadanki i plakaty informujące
  •       - koordynowanie działań przygotowawczych do „Biesiady na sportowo”