Get Adobe Flash player

PROJEKT "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"


Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2 wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.
Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2011 do lutego  2013r.

W naszej szkole wsparcie jest udzielane w ramach następujących bloków zajęć:
Blok I  – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane  będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych.
Blok II - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia.
Blok III - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Blok IV - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów
Blok V - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.
Blok VI - zajęcia specjalistyczne – terapia metodą biofeedback
Blok VII - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w formie zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

W ramach zajęć we wszystkich blokach każdy uczeń jest objęty minimum 30-godzinnym udziałem w projekcie. W naszej szkole aktualnie w projekcie uczestniczy 160 uczniów i uczennic. Od września 2012 roku do projektu zostanie zrekrutowanych kolejnych 45 uczniów, którzy zakończą go w styczniu 2013 roku. Łączna liczba dzieci objętych projektem to 205 uczniów i uczennic naszej szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” można znaleźć na stronie internetowej www.zojm.wroclaw.pl (zakładka: Projekty unijne) lub u koordynatora szkolnego projektu p. Edyty Krajewskiej (gab. wicedyrektora).