Get Adobe Flash player

Program „Bezpieczna szkoła”

 

Program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” po corocznych modyfikacjach z powodzeniem realizowany jest od 2004  roku. W roku 2005, 2008 i 2012 szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”. Program jest kontynuowany po otrzymaniu certyfikatów. Corocznie przeprowadzana jest ewaluacja programu.

 

Główne cele programu:

 

1.       Eliminowanie zjawiska przemocy w szkole, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów.

2.       Integracja uczniów szkoły poprzez tworzenie warunków do różnorodnej ich aktywności w szkole.

3.       Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

4.       Wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we wspólnym działaniu przeciwko zjawisku przemocy.

 

Cele szczegółowe:

 

1.       Przypominanie i zapoznawanie klas pierwszych i nowych uczniów ze szkolnym regulaminem.

2.       Uaktualnianie i stosowanie procedur i sankcji w przypadku nie przestrzegania przyjętych norm.

3.       Wypracowanie bezpiecznego systemu informowania o przypadkach przemocy i reagowania na nie.

4.       Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat praw i obowiązków dziecka.

5.       Budowanie życzliwej atmosfery w klasie i szkole poprzez propagowanie zachowań prospołecznych.

6.       Uczenie się zachowań asertywnych oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przemocą:

·         kształtowanie i wskazywanie wzorcowych zachowań w kontaktach z rówieśnikami,

·         kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

·         rozbudzanie zainteresowania innymi członkami wspólnoty,

·         kształtowanie nawyku akceptacji i tolerancji wobec inności rówieśników,

·         budzenie poczucia własnej wartości.

 

Zadania  programu  realizowane w roku szkolnym 2011/12:

 

W ramach realizacji programu szkoła ściśle współpracuje m. in .z:

- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

- Komisariatem Policji Wrocław – Stare Miasto,

- Strażą Miejską,

- Sądem dla nieletnich (kuratorzy).